Общи условия

Общо описание, поддръжка и почистване, обслужване на клиенти

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин www. jgglassart.com

 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Гауди“ ООД, с ЕИК 130542997, с адрес на регистрация гр. София, ул.Балкан № 4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия jgglassart.com, наричана по-долу „jgglassart.com”.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– Наименование на Доставчика: „Гауди“ ООД, ЕИК 130542997. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG130542997.

– Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:: гр. София, ул. Балкан № 4, info@jgglassart.com, тел.: 0888870913.

– Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. jgglassart.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https:// jgglassart.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

–  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата jgglassart.com;

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата jgglassart.com и чрез електронни средства за разплащане;

– Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата jgglassart.com;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата jgglassart.com в Интернет;

– Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

3.2. Доставчикът в платформата jgglassart.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

3.3. С приемането на Общите условия потребителите сключват с Доставчика в платформата jgglassart.com договор за покупко-продажба на стоки, на адрес https://www. jgglassart.com/;

3.4. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата jgglassart.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата jgglassart.com.

3.5. Потребителите заплащат на Доставчика на платформата jgglassart.com възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата jgglassart.com и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата jgglassart.com. Цените на стоките са в български лева.

3.6.  Потребителят и Доставчикът в платформата jgglassart.com се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия;

3.7. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на поръчката.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

4.1. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата jgglassart.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата jgglassart.com стоки.

4.2. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата jgglassart.com по следната процедура:

– Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата jgglassart.com;

– Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата jgglassart.com, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата jgglassart.com;

– Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата jgglassart.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата jgglassart.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката;

– Избор на способ и момент за плащане на цената;

– Потвърждение на поръчката.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.1. Правилата на настоящия раздел 5 от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в jgglassart.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

5.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата jgglassart.com са определени в профила на всяка стока в платформата jgglassart.com;

5.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата jgglassart.com в профила на всяка стока в платформата jgglassart.com;

5.4. Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата jgglassart.com;

5.5. Цените на стоките с включени всички данъци, могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в платформата jgglassart.com или физическите магазини;

5.6. Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак;

5.7. Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата jgglassart.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

5.8. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата jgglassart.com;

5.9. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата jgglassart.com, преди сключването на договора за покупко-продажба.

5.10. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата jgglassart.com или чрез електронна поща.

5.11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя;

– Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

5.12. Поради спецификата на предлаганите стоки Доставчикът взема максимални мерки за предотвратяване на счупването им, но независимо от това е възможно при транспортирането им да се получи дефект/счупване. При получаване на пратката Потребителят следва внимателно да я разопакова и при проблем да направи снимка, за да може да се прецени състоянието и причината за проблема. След получаване на изображението Доставчикът ще предложи решение – замяна на стоката с подобна или възстановяване на платената сума. Според конкретния случай е възможно отпадане на необходимостта от връщане на артикула.

5.13. Когато Потребителят желае да упражни правото си на отказ от договора от разстояние, следва да попълни и изпрати на mail:info@jgglassart.com Формуляр за упражняване право на отказ. Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на получаване на стоката в първоначалния и вид, без следи от счупвания и повреди. Възстановяването на всички суми се извършва по посочена от Потребителя банкова сметка, независимо от избрания метод на плащане при извършване на поръчката.

5.14. Препоръчително е Формуляра за упражняване на правото на отказ да бъде приложен и към стоката, която се връща.

5.15. Адресът, на който следва да бъдат върнати стоките, за които е упражнено правото на отказ е: град Елин Пелин, ул.Хаджи Димитър №3.

5.16. Срокът на доставка на стоката е до 5 работни дни. ВАЖНО: В периоди на акции и намаления, срокът за доставка е до 7 работни дни.

5.17. Ако Доставчикът в платформата jgglassart.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1.Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката;

6.2. Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срока за отговор на рекламацията е 30 календарни дни. В този случай куриерската услуга за връщането на стоката е за сметка на доставчика.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Доставчикът в платформата jgglassart.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни;

7.2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата jgglassart.com има право да се свързва с него по телефон и/или mail, посочени при извършване на поръчката;

7.3. Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата jgglassart.com има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата jgglassart.com;

7.4. jgglassart.com обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

7.5.Във всеки момент, Доставчикът в платформата jgglassart.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни;

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата jgglassart.com;

8.2. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www. jgglassart.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата jgglassart.com се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата jgglassart.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

9.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата jgglassart.com в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата jgglassart.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

–  неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

– нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

– неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

– невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

10.2. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

10.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица;

10.4. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на jgglassart.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика;

10.5. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

10.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Потребителят и Доставчикът в платформата jgglassart.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия;

11.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

11.3. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата jgglassart.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

11.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

11.5. За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

11.6. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Currency
EUR Евро